Les treballadores de RTVV tenen dret, des de hui, al doble de dies per la lactància

 Les treballadores de RTVV tindran a partir d’ara el doble de dies per lactància que tenien fins ara si opten per acumular-la en jornades completes. De fet, a partir de la data de hui passaran d’acumular-se mitja hora diària a una hora diària de lactància fins que el nadó tinga nou mesos. En total, i depén dels casos, passarem dels 5-8 dies de què gaudíem fins ara a una forqueta que anirà de 12-14 dies laborables. Així ho ha acordat la Comissió d’Igualtat arran d’una proposta de la Intersindical.

HUI ENTRA EN VIGOR

La mesura entra en vigor hui mateix i s’aplicarà a partir d’ara a totes les treballadores que sol.liciten la lactància, però no té efectes retroactius. Aquelles mares que ja l’hagen demanada però encara no hagen començat a gaudir-la, també podran acollir-se a esta interpretació més favorable. En els pròxims dies, Recursos Humans es posarà en contacte amb elles per actualitzar el còmput de dies a què tenen dret.

Queda pendent de contestació per part de l’empresa que s’amplie també de mitja hora a una hora la lactància d’aquelles treballadores que opten per no acumular-se-la.

 EN VOLEM MÉS

Encara es manté un punt de desencontre fonamental entre l’empresa i esta secció sindical. Quan la treballadora gaudeix del període de vacances dins dels nou primers mesos del nadó, l’empresa considera que eixos dies no computarien a efectes de lactància mentre que esta secció sindical diu que sí.

Per a un pròxim Conveni Col.lectiu treballarem per establir un nombre de dies fixos per al gaudi d’este dret així com una possible ampliació del permís fins que la criatura tinga un any.

BATALLA DONADA, BATALLA GUANYADA

La Intersindical porta molt de temps reivindicant davant l’empresa esta mesura tant en les meses de negociació com en aportació de jurisprudència i en els conflictes concrets que hem tingut per moltes treballadores. Ésta és, per tant, una batalla guanyada per les treballadores d’esta casa que posa fi a una aplicació de la lactància que, des d’esta secció sindical, consideràvem il.legal i no ajustada a dret. Ésta és la redacció definitiva dels termes de l’acord:

“ En aplicació de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, el permís de lactància acumulat prendrà com a base una hora diària subjecta sempre a la reincorporació efectiva de la treballadora i descomptant tant el període de vacances com el gaudi d’una excedència en el període de nou mesos.

Esta interpretació de la llei entrarà en vigor el dia 30 de gener de 2012 sense caràcter retroactiu.

La Comissió d’Igualtat considera que la lactància és matèria de negociació col.lectiva i es remet a la negociació del IX Conveni Col.lectiu per establir un nombre de dies fixos per a la regulació d’esta dret”.

 PER A DONES I PER A HOMES

Recorda que el dret de lactància és un dret del menor i no dels pares i poden gaudir-lo indistintament tant el pare com la mare.

Cada xiquet genera un dret distint. Si tens bessons, tens el doble de lactància.

SALA DE LACTÀNCIA EN TOTS ELS CENTRES DE TREBALL

Per últim, et recordem que hi ha a la teua disposició una sala de lactància en tots els centres de treball si decideixes alletar el teu fill al teu lloc de treball o si necessites traure’t la llet. Només ho has de comunicar a Relacions Laborals o posar-te en contacte amb esta secció sindical i t’ho gestionarem.

Permís per naixement, adopció o acollida de fill/a

1- PERMÍS PER PATERNITAT: 3 dies que marca el conveni més els 13 dies de permís que tenim tots (2 més en cas de part múltiple per cada fill a partir del segon). Els 3 dies s’agafen immediatament després del part i els 13 dies es poden agarrar durant els 4 mesos següents però de manera ininterrompuda.

2- PERMÍS DE MATERNITAT:  en el cas de part, adopció o acolliment té una durada de 16 setmanes ininterrompudes (dos setmanes més, si és part múltiple, per cada fill a partir del segon o si el fill té una discapacitat).

Este període es pot distribuir entre abans i després del part sempre que 6 setmanes de les 16 es reserven per a després del part, perquè es considera que la mare ha de tindre un temps de descans obligatori.

El pare també pot disfrutar del permís de maternitat sempre i quan es respecten les 6 setmanes immediatament posteriors al part, de la mare. Amb esta excepció, el pare i la mare poden repartir-se les 16 setmanes i gaudir el permís de manera simultània, els dos alhora, o successiva, un després de l’altre. En el cas d’adopció, els dos progenitors es reparteixen les 16 setmanes com els convinga, de manera simultània o successiva.

El permís de maternitat pot tindre una ampliació màxima de 13 setmanes en el cas de parts de prematurs de poc pes i en que el nadó necessite hospitalització siperior a set dies.

En els casos d’adopció internacional, quan els pares hagen de viatjar al país d’origen de la criatura, el permís de maternitat podrà iniciar-se quatre setmanes abans de la resolució per la que es constitueix l’adpoció.

Lliurances per lactància i sala de lactància

COM S’APLICA LA LACTÀNCIA SI OPTE PER ACUMULAR-LA?

Les treballadores de RTVV s’acumularan una hora diària de lactància des del final de la maternitat i fins que el menor tinga nou mesos. En total, i segons els casos, de 12 a 16 dies laborables. Éste és l’acord de la Comissió Paritària:

“ En aplicació de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, el permís de lactància acumulat prendrà com a base una hora diària subjecta sempre a la reincorporació efectiva de la treballadora i descomptant tant el període de vacances com el gaudi d’una excedència en el període de nou mesos. Esta interpretació de la llei entrarà en vigor el dia 30 de gener de 2012 sense caràcter retroactiu. La Comissió d’Igualtat considera que la lactància és matèria de negociació col.lectiva i es remet a la negociació del IX Conveni Col.lectiu per establir un nombre de dies fixos per a la regulació d’esta dret”.

TU TRIES QUAN I COM VOLS GAUDIR-LA

Amb l’última reforma laboral, l’apartat 6 de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors,  queda redactat de la següent manera:

“La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. Los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.

PER A DONES I PER A HOMES

Recorda que el dret de lactància és un dret del menor i no dels pares i poden gaudir-lo indistintament tant el pare com la mare.

Cada xiquet genera un dret distint. Si tens bessons, tens el doble de lactància.

SALA DE LACTÀNCIA EN TOTS ELS CENTRES DE TREBALL

Hi ha a la teua disposició una sala de lactància en tots els centres de treball si decideixes alletar el teu fill al teu lloc de treball o si necessites traure’t la llet. Només ho has de comunicar a Relacions Laborals o posar-te en contacte amb esta secció sindical i t’ho gestionarem.

Queda pendent de contestació per part de l’empresa que s’amplie també de mitja hora a una hora la lactància d’aquelles treballadores que opten per no acumular-se-la.

Encara es manté un punt de desencontre fonamental entre l’empresa i esta secció sindical. Quan la treballadora gaudeix del període de vacances dins dels nou primers mesos del nadó, l’empresa considera que eixos dies no computarien a efectes de lactància mentre que esta secció sindical diu que sí.

Excedències pels fills

Article   46.3   de  L’ESTATUT DELS TREBALLADORS

Excedencia por cuidado de hijos.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa…

… La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.»

Els 2 primers anys de l’excedència per cuidar fills es consideren com de cotització efectiva per a causar dret a les prestacions de jubilació o altres…Esta mateixa situació es tindrà en compte per a les indemnitzacions en cas de comiat o extinció del contracte.

És computable a efectes d’antiguitat i tindrà dret a l’assistència als cursos de formació professional de l’empresa (que l’ha de convocar).

Durant el primer any té dret a la reserva del seu lloc de treball. A partir del segon any la reserva és d’un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Recomanem fer la petició d’excedència per escrit, tot i que la llei no ho exigeix, i fer constar la data d’inici i de final. És millor demanar-la per trams i anar prorrogant-la, així pots reincorporar-te si ho necessites.

Més protecció per a les treballadores embarassades

Si ets dona i estàs embarassada has de saber que el Comité de Seguretat i Salut de RTVV ha decidit ampliar la relació de treballs dels quals estàs exempta. De conformitat amb la  Llei de Prevenció de Riscos Laborals quedaran exempts els següents llocs de treball a l’efecte de protegir la salut de la treballadora embarassada o del fetus. Aquestes excepcions també s’apliquen a aquelles treballadores  en situació de part recent o lactància:

a)      Conducció de vehicles.

b)     Manipulació de càrregues.

c)      Treballs en altura.

d)     Treballs que impliquen risc elèctric.

e)      Treballs de retransmissió en zones de conflicte o catastròfiques.

f)       Treballs a torns.

g)      Treballs nocturns.

A més et recordem que el VIII conveni també recull  dos nous permisos en el seu article 33

33 b Permís per a tècniques prenatals:

 Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat la seua realització dins de la jornada de treball.

Durant el temps necessari i amb la justificació prèvia, per a l’assistència a tractaments basats en tècniques de fecundació assistida

33c Permís per interrupció de l’embaràs:

En cas d’interrupció de l’embaràs, la treballadora tindrà dret a sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’IT.

Cobrar possibles deutes després del permís de baixa maternal

Si durant el temps que una persona ha estat de baixa maternal (siga dona o home) s’ha produït algun increment en les nòmines hi ha una diferència de diners que fins ara es perdia.

Per què es perdia? Perquè durant la baixa maternal la que paga és la Seguretat Social i agafa com a referència l’última nòmina de la treballadora. Per a recuperar eixa quantitat s’ha de fer un tràmit senzill: a) demanar a l’empresa que calcule eixa diferència ; i b)amb eixe càlcul anar a la Seguretat Social i sol.licitar el pagament. (adjuntem dos impresos per a que pugueu fer les peticions).

El dret a reclamar estos diners caduca als 4 anys de la baixa.

Reduccions de Jornada

-tenim dret a reduir la jornada per tindre un fill menor de 12 anys. La durada de la reducció pot allargar-se fins que tinga 12 anys o interrompre’s avisant a l’empresa amb unes setmanes d’antelació.

 

-la reducció deu ser com a mínim d’un octau de la jornada laboral i com a  màxim la meitat . Per exemple: en una jornada laboral de 8 hores la reducció seria entre 1 hora o 4 hores. El sou es retalla proporcionalment.

 

– les cotitzacions a la seguretat social realitzades durant els 2 primers anys de reducció per tindre cura de fill, es computaran incrementades fins al 100% com si hagueres treballat la jornada completa.

 

-el treballador és el que té la facultad de decidir la concreció horària de la reducció. Això en el cas que es retalle un poc cada dia, si es vol acumular tota la lliurança en una jornada l’empresa no està obligada a donar-ho i s’ha d’acordar amb el cap superior.

 

-la reducció de jornada i el permís de lactància són dos permisos diferents i acumulables.

 

-A més de per tindre un fill menor de 12 anys, es pot demanar una reducció de jornada per altres motius familiars que contempla la LLei per a la igualtat efectiva de dones i homes i que estan recollits en l’article 36.8 del Conveni.

En resum hi ha dos motius més: per tindre al teu càrrec una persona amb discapacitat que no desempenye activitat retribuïda o perquè t’has de fer càrrec d’un familiar directe que per edat o malaltia no es pot valdre per ell mateix.

Juliol 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: