LA CARTA PER A RTVV QUE GUARDEN EN LA MÀNIGA XIMO PUIG I MÒNICA OLTRA

Ximo Puig i Mònica Oltra guarden una carta en la màniga per “solucionar” el problema laboral de RTVV. La carta, cas de ser jugada, seria una punyalada per als treballadors de RTVV, però es presentaria en una caixeta tan bonica i embolicada amb un llacet tan delicat que segur que enganyaria uns quants.

La carta amagada no és altra que remar a favor de que l’Audiència Nacional sentencie que l’ERO de RTVV fou improcedent. Vist així, sembla que significaria una clara victòria dels treballadors. La realitat, però, és ben diferent.

caravaggio

Jugadors de cartes, de Caravaggio. Obra de 1595.

LA IMPROCEDÈNCIA ÉS UN MAL NEGOCI

Segons l’actual legislació, la improcedència dóna a l’empresa la potestat de triar a capritx qui es reincorpora i a qui indemnitza (tu sí, tu no…). Els únics que poden triar entre les dos opcions són els membres del Comité d’Empresa. Així que una improcedència únicament implicaria, com a molt (i cas que es reconeguera que RTVV i CVMC són la mateixa empresa), la reincorporació al treball dels membres del Comité d’Empresa que així ho demanaren. La resta de treballadors només aconseguirien una millora en la indemnització que van rebre amb l’acord de l’ERO.

La millora de la indemnització tampoc no seria igual per a tots. Els treballadors dels grups retributius més baixos, que són la majoria,  es quedarien pràcticament igual, mentre que els que tenien un major salari eixirien més beneficiats.

AMB LA IMPROCEDÈNCIA, MÉS DIFÍCIL TREBALLAR

La part més negativa de la improcedència seria que alguns dels principals avantatges aconseguits en l’acord de l’ERO desapareixerien. Per exemple, les millores per als majors de 55 anys i la prioritat que dóna la clàusula sisena als extreballadors per a posar en marxa la nova ràdio i televisió públiques. Amb la improcedència només estarien vigents els “beneficis” que dóna la nova llei de RTVV als extreballadors i que es redueixen a alguns mèrits per entrar en la borsa de treball, però sense la prioritat en el treball que marca l’acord de l’ERO.

La improcedència seria per a l’empresa la millor fórmula per començar de zero la ràdio i la televisió. La que més pot agradar al Consell. La que més bé li vindria per a “neutralitzar” els problemes laborals i deixar els treballadors encara més indefensos del que es troben.

Naturalment estem parlant d’una improcedència no pactada. De fet, els representants dels treballadors, una vegada que el Consell diu que no paralitza la liquidació de RTVV SAU, sempre hem plantejat que la millor solució per als problemes laborals seria una improcedència pactada. Però els fets demostren que ni el govern ni l’empresa volen negociar. I qualsevol negociació sobre la base d’una improcedència pactada hauria de prendre com a punt de partida -que no d’arribada- el reconeixement dels drets adquirits a través de l’acord de l’ERO. El contrari seria vendre la possibilitat de treballar per quatre xavos.

LES  CARTES DE L’ARROGÀNCIA

1368_20150213-golosinas-vidalClar que Ximo Puig i Mònica Oltra també podrien pensar a jugar altres cartes: continuar sense complir l’acord de l’ERO encara que l’Audiència Nacional diga que és procedent i no donar feina als treballadors encara que siga declarat  nul. Tot menys negociar. Segurament per la cosa eixa de l’arrogància. Per no parlar de la incoherència que suposaria que el Consell pretenguera aprofitar-se dels efectes de la reforma laboral del PP que diuen rebutjar i que els seus diputats i diputades a Madrid han votat derogar. Fes el que dic però no el que faig, o una cosa es predicar y otra dar trigo.     

Nosaltres, com sempre, continuarem defensant els drets dels treballadors, oberts a la negociació i disposats a acudir les vegades que calga als tribunals en defensa dels drets que no ens volen reconèixer.

Conseqüentment amb tot l’esmentat no cal dir que la Intersindical, si no es negocien prèviament contrapartides, no defensarà en l’Audiència Nacional la improcedència, sinó únicament la nul·litat. Nosaltres no volem que ens enganyen amb unes llepolies.

LA INTERSINDICAL ES PERSONA EN LA DEMANDA DE CGT A L’AUDIÈNCIA NACIONAL PERÒ ÚNICAMENT DEFENSARÀ LA NUL·LITAT ARGUMENTANT CAUSES SOBREVINGUDES

L’Audiència Nacional ha admés la personació de Intersindical en la demanda de la CGT pel jui de l’ERO. L’objectiu de la Intersindical sempre ha sigut i continua sent que tornen a RTVV el màxim nombre de treballadors amb les millors condicions possibles. Malauradament, davant la negativa del Consell a negociar, l’única manera d’aconseguir que es respecten els nostres drets és acudir als tribunals.

El mes passat la Intersindical va presentar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per tal que es reconega que ens trobem davant una successió d’empreses amb frau de llei de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. Ara també podem anunciar que ens hem sumat parcialment a la demanda col·lectiva de la CGT presentada en l’Audiència Nacional i que es jutjarà el 11 de gener. La nostra personació es refereix únicament a la demanda de nul·litat ja que per a nosaltres la improcedència, si no és pactada, no beneficia els treballadors.

FETS SOBREVINGUTS

audiencia-nacional-pDes què es presentà la demanda de CGT s’han produït una sèrie d’esdeveniments molt importants. El primer d’ells és que, malauradament, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en contra del recurs que havia presentat el PSOE davant la possible inconstitucionalitat de la llei de tancament de RTVV.

D’altra banda, l’empresa està retallant l’ERO de forma descarada mentre que RTVV SAU únicament i exclusivament ha liquidat els treballadors. Estos fets considerem que tomben tot el bastiment sobre el qual es va fonamentar l’ERO d’extinció. I són precisament estos fets sobrevinguts els que hem argumentat en l’Audiència Nacional per tal de personar-nos en la causa.

LA LIQUIDACIÓ DE RTVV SAU NO S’HA PRODUÏT DE FORMA EFECTIVA I REAL

Durant la negociació de l’ERO no va haver cap possibilitat de negociar un pacte de viabilitat que hauria permés mantindre les emissions de ràdio i televisió. Els sindicats firmants mai no van reconéixer les causes de l’ERO i així queda reflectit per escrit en l’annex de l’acord subscrit en març de 2014.

L’ERO al qual ens va abocar l’actitud irresponsable del PP només estava justificat davant el tancament de l’empresa i el final de les emissions dictat per la llei 4/2013. De fet, fou el tancament de l’empresa i el final d’emissions la causa que constava en totes i cadascuna de les cartes que reberen els treballadors per justificar el seu acomiadament.

Es dóna la circumstància, però, que l’últim acomiadament es va produir el 30 de juny del 2015, una data posterior a l’aprovació, el 2 d’abril de 2015, de la llei 5/2015 del Servei Públic de RTVV l’objecte de la qual era la recuperació de la ràdio i la televisió públiques.

rtvvÉs a dir, el suposat motiu de l’ERE era el tancament de RTVV SAU i el final de les emissions, però el temps ha demostrat que això mai no s’ha produït. Des de la Intersindical entenem que l’acord de l’ERO cal considerar-lo nul en base a que estant viciada la causa també ho estava el consentiment de l’acord. Un fet que podria tindre la consideració de dolo i que queda perfectament definit al Codi Civil.

ESTAN INCOMPLINT-SE DOS DE LES CLÀUSULES DE L’ERO

En l’ERO hi havia una clàusula per protegir els drets dels treballadors en cas que en el futur i després del tancament i liquidació de l’empresa es projectara la reobertura de RTVV. Esta clàusula literalment diu el següent:

La ley 4/2013 no cuestiona que en un futuro próximo la Generalitat vuelva a ejercer los derechos derivados del artículo 56 del Estatuto de Autonomía y la correspondiente reapertura de los servicios de la radio y la televisión pública.

En caso de que la mencionada reapertura se produjera en los dos años siguientes a partir de la fecha de la finalización establecida para proceder a las extinciones de contrato de trabajo del presente ERE, el 30 de junio de 2015, las dos partes acuerdan que esta medida implicaría la prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión de los actuales trabajadores de RTVV SAU que así lo soliciten.

La prioridad operará en las contrataciones de carácter temporal hasta tanto se celebren pruebas selectivas y, en todo caso, en éstas, computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro: haber trabajado en RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad”.

L’empresa ha incomplit la clàusula sisena de l’ERO i, a més, s’ha negat a reunir la comissió de seguiment a la qual estava obligada per la clàusula cinquena. A més, ha establert en la llei 6/2016 un tractament per als extreballadors de RTVV SAU que limita molt seriosament el pactat en l’ERO.

Ens trobem, per tant, davant una situació en la qual ni s’ha liquidat l’empresa que era l’única justificació de l’ERO ni s’està complint l’ERO que era l’única eixida que se’ls havia donat als treballadors amb la corresponent indefensió que això implica.

EL CJC QÜESTIONA LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE RTVV I CONVIDA EL CONSELL A NO APLICAR EL PUNT 6 DE L’ACORD DE L’ERO

Si alguna cosa s’ha de posar en relleu del dictamen del Consell Jurídic Consultiu és la seua falta de rigor. Dir, per exemple, que RTVV SAU no existeix és desconéixer la realitat. I clar, quan les premisses fallen, les conclusions també. L’informe dóna molts consells que semblen interessats, però fonamenta molt poc tot allò que diu. I diu coses tan grosses com que el Consell no hauria d’aplicar la clàusula sisena de l’ERO.

És d’esperar que el dictamen no siga una maniobra del Consell per posar pals en la roda de les Corts, que són les úniques que intenten avançar en contrast amb la inoperància del Consell.

La trista realitat és que l’anomenat govern a la valenciana només ens ha portat més tortura laboral, més indecisions i més sensació de sentir-nos enganyats perquè, igual que amb el PP, les coses semblen estar decidides i nosaltres molestem. 

MOLT QUE QÜESTIONAR I POC AVANÇAR

14431780422031L’informe del Consell Jurídic Consultiu qüestiona el primer punt de la Disposició transitòria novena de la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de titularitat de la Generalitat i en el qual es diu:

La contractació temporal en la nova Corporació i les societats que en depenguen tindrà caràcter excepcional i per a la provisió dels llocs que, per raons d’urgència o altres degudament justificades, hagen de ser coberts de manera temporal, caldrà ajustar-se a les obligacions contretes en l’acord que va posar fi a l’expedient de regulació d’ocupació d’extinció del grup RTVV subscrit al seu dia.”

En el seu raonament, el CJC qüestiona que siga aplicable el punt 6 de l’acord de l’ERO per a les primeres contractacions que haja de fer la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. L’acord recollia el següent:

La ley 4/2013 no cuestiona que en un futuro próximo la Generalitat vuelva a ejercer los derechos derivados del artículo 56 del Estatuto de Autonomía y la correspondiente reapertura de los servicios de la radio y la televisión pública.

En caso de que la mencionada reapertura se produjera en los dos años siguientes a partir de la fecha de la finalización establecida para proceder a las extinciones de contrato de trabajo del presente ERE, el 30 de junio de 2015, las dos partes acuerdan que esta medida implicaría la prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión de los actuales trabajadores de RTVV SAU que así lo soliciten.

La prioridad operará en las contrataciones de carácter temporal hasta tanto se celebren pruebas selectivas y, en todo caso, en éstas, computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro: haber trabajado en RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad.”

L’acord de l’ERO d’extinció va ser subscrit per RTVV SAU, que es troba en procés de liquidació, però no totalment finiquitada com apunta equívocament l’informe del CVC en la seua pàgina 30. L’acord de l’ERO va ser avalat el seu dia pel Consell de la Generalitat, en tant que tenia repercussions pressupostàries i de recol·locació d’una trentena de treballadors. En la sessió del 2 de maig de 2014 el Consell no va posar cap objecció al conjunt de l’acord assolit.

Posar en dubte l’aplicació d’un punt de l’acord que va ser sotmés a la consideració de Comité d’Empresa i votat en assemblea pels treballadors de RTVV SAU pot implicar la no execució en la seua totalitat de l’acord signat a les 23:30 del 23 de març de 2014, un text que desplega els seus efectes fins a dos anys després del 30 de juny de 2015.

EL CJC TAMBÉ IGNORA LA LLEI 12/2015

Este punt 1 de la disposició addicional novena no fa sinó recollir l’acord de l’ERO per als contractes temporals de posada en funcionament de la futura RTVV i traslladar a la pràctica la disposició addicional segona de la Llei 12/2015, de 29 de desembre , de la Generalitat sobre recuperació del servici públic de radiodifusió i televisió , on es recull que “En l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU.”

Entenem, per tant, que es pot millorar la redacció, però no és possible contravenir un acord i una llei votada per les actuals Corts fa mig any.

L’ÚNICA EIXIDA, LA NEGOCIACIÓ

L’informe del CJC també apunta:

“Cuestión distinta, que deberá ser valorada por el legislador autonómico, es que, como consecuencia de los procesos judiciales pendientes sobre la constitucionalidad de la Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión, como también de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU, y sobre el expediente de regulación de empleo relativo a la extinción de las relaciones laborales de la plantilla anterior, deba proceder a adoptar las medidas necesarias en relación con el personal de la extinta RTVV, SAU en los términos que acordaran, en su caso, las resoluciones judiciales.”

Este punt, en relació a la suposada inseguretat jurídica que s’apunta en un dels dos vots particulars, ens situa de nou en la proposta que el Comité d’Empresa va traslladar en abril als grups polític que donen suport a l’actual Consell i també al propi Govern valencià per via del Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, en la reunió del 14 d’abril.

En l’esmentada proposta del CE es recull un acord de conciliació a l’Audiència Nacional , amb la implicació del 6 sindicats presents al Comité d’Empresa, que permet desblocar el conflicte judicial amb la retirada de la demanda presentada per la CGT i un pla d’incorporacions progressives conforme el model acordat per les Corts i respectant els drets laborals dels extreballadors.

Esta proposta sempre ha sigut més avantatjosa per a totes les parts perquè facilita la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques en temps més curts; fa possible la recuperació de treballadors del sector audiovisual; és coherent amb la llei 12/2015, i dota de la major seguretat jurídica al procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

EL CONSELL FUIG DE LA SOLUCIÓ NEGOCIADA PER A RTVV

audiencia

El Consell prefereix una sentència de nul·litat que ens coste als valencians 200 milions d’euros a negociar una solució pactada.

COMUNICAT DEL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV

Els 6 sindicats presents al Comité d’Empresa de RTVV han constatat hui que el Consell rebutja explorar la via de la negociació per a trobar una solució al problema laboral derivat del tancament de l’empresa.

En una reunió mantinguda amb el Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, i els tres membres del Consell de Liquidació de RTVV, s’ha evidenciat que el Govern valencià no té voluntat per seure a negociar una eixida pactada al conflicte laboral. El Comité ha escoltat, amb estupor, com el Secretari Autonòmic valorava com a millor opció una sentència de nul·litat de l’ERO.

Inexplicablement, l’executiu valencià continua jugant a la ruleta russa amb una sentència que, en cas de dictar la nul·litat de l’ERO, seria tremendament onerosa per a les arques de la Generalitat, amb un cost pròxim als 200 milions d’euros.

En la reunió, els sindicats hem plantejat un marc negociador orientat a aconseguir 4 objectius que considerem comuns amb el Consell:

1.-Facilitar la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques el més aviat possible.
2.- Fer possible la recuperació del major nombre de treballadors del sector audiovisual, assolat pel tancament de RTVV SAU a finals de 2013.
3. Desenvolupar el contingut de la disposició addicional segona de la LLEI 12/2015, on es recull que “en l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU”.
4. Dotar de la major seguretat jurídica al procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

En este sentit hem plantejat un reconeixement de les parts i un calendari de negociacions. Les evasives del Consell a treballar per una eixida negociada consensuada aboca als sindicats a concentrar els seus esforços en la via judicial per aconseguir una sentència favorable , tant en la demanda activa a l’Audiència Nacional, com en totes aquelles que es puguen plantejar, a partir d’ara, per defendre els drets dels treballadors d’RTVV.

Ruleta-rusa

Jugant a la ruleta russa

El Comité vol subratllar que el Consell ha estat emprant tàctiques dilatòries des de l’estiu i els extreballadors de RTVV ja no tenim més temps. D’ací un mes s’haurà esgotat la prestació de desocupació per a la majoria i el Comité farà una crida per incrementar les mobilitzacions al carrer. El Comité reitera la seua voluntat de negociar en el moment que l’executiu presente una proposta seriosa dirigida a trobar un acord.

Els sindicats lamenten que el Consell ignore el treball efectuat pel grups parlamentaris que li donen suport, on sí que s’ha arribat a un consens per a propiciar una solució negociada amb els sindicats.

A partir d’ara, la responsabilitat d’embolicar encara més el front judicial és única i exclusivament de l’actual Consell. Ja no es justifica excusar-se en la nefasta gestió del govern del PP, perquè la decisió de no solucionar el conflicte en una mesa negociadora evitant els tribunals és de l’actual Consell i de la persona en qui ha delegat.

Igualment, considerem que, en contrast amb l’actitud mantinguda durant la passada campanya electoral, els partits del Consell han jugat amb el futur dels treballadors alimentant promeses que ara no tenen la voluntat de mantenir ni de concretar. Lamentablement, haurem de concloure que este Consell dóna per bona la política laboral del PP a RTVV

 

 

L’ESCALADA DEL CARAGOL

 L’empresa ha presentat una nova proposta sobre indemnitzacions que tindria un caràcter esglaonat segons les retribucions que estan rebent. Concretament, planteja la creació de quatre grups: el que guanya menys de 25.000 euros, el dels que guanyen de 25 a 35.000 euros, els que guanyen de 35 a 45.000 i, per últim, els que guanyen més de 45.000 euros.

El primer col.lectiu cobraria una indemnització de 29 dies per any treballat amb un màxim de dos anys, el segon 28 dies per any treballat fins un límit de dos anys, el tercer 27 dies per any treballat amb el mateix límit i, finalment, el quart 25 dies amb el mateix límit.

caracol col col saca los cuernos al sol !L’empresa també planteja un complement lineal de 2.000 euros per a aquells que es troben entre els 45 i 55 anys en el moment de l’extinció del seu contracte. Tret com a mitjana i de forma ponderada, la proposta empresarial és de dos dies més que en l’última oferta, una escalada de caragol que continua estant enormement lluny de les peticions laborals a només 11 dies del final del període de consultes. Els representants dels treballadors hem considerat insuficient la proposta i treballarem al llarg del cap de setmana per analitzar el nou mètode indemnitzatori de distribució.

STRANGERS IN THE NIGHT

Representants dels treballadors i de l’empresa hem acordat fer una comissió per tal d’analitzar el cas de diverses persones que es troben en la llista i que, com hem fet constar en diverses ocasions, considerem que no tenen dret a estar. L’Inspector ha intervingut per demanar a les parts que actuen amb rigor i evitar que es produïsquen irregularitats. En este sentit, el Comité d’Empresa no donarà per bones les errades que han fet anteriors responsables de recursos humans.

L’empresa també s’ha oferit a negociar els criteris per tal d’establir quines persones es podran quedar fins a juny del 2015. Els liquidadors han avançat que facilitaran l’eixida als treballadors als quals els interesse. Els sindicats hem sol.licitat que el conveni especial regulador dels treballadors majors de 55 anys s’allargue fins als 63.

 I ARA RESULTA QUE L’EMPRESA TE GUANYS…

Mentrestant, l’empresa continua aportant documents sobre la situació econòmica que demostren que a finals d’octubre podien haver guanys en compte de pèrdues. Segons els liquidadors es tracta d’un fet “intranscendent”. Per a nosaltres és una prova més que el tancament de RTVV no tenia res a veure amb les causes econòmiques.

NEGOCIACIO ERO: NO AVANCEM I, DAMUNT, ENS FAN PERDRE EXPECTATIVES

 L’empresa ha fet una nova proposta. Segons esta, les indemnitzacions serien de 25 dies amb un màxim de 22 mensualitats. També ha avançat que no tenen cap oferta sobre prejubilacions i que, a data de hui, no hi ha recol.locacions. El Comité ha rebutjat la proposta empresarial. El resum és que, a més de no oferir res, ens han tallat expectatives d’avanç. Cap arrere com els carrancs.

cangrejo Per a l’empresa, l’oferta anterior ja era molt generosa i demostrava sobradament la seua voluntat negociadora com ho demostra el fet que superava els 20 dies marcats per la llei. En este sentit ha afirmat que implica 8 mesos més de salaris per a tots els treballadors. L’oferta de 25 dies amb un màxim de 22 mensualitats suposa per a l’empresa una ferma voluntat d’arribar a acord i adverteix que el recorregut està limitat.

La pura realitat és que, segons un primer càlcul nostre, esta proposta a penes si implicaria una millora d’uns 1.400 euros de mitjana per treballador. El Comité d’Empresa ha rebutjat la proposta per unanimitat i hem demanat a l’empresa que faça una oferta global que incloga prejubilacions i recol.locacions i acoste el concepte indemnitzatori a la improcedència.

 NI RECOL.LOCACIONS, NI PREJUBILACIONS

Pel que fa a possibles recol.locacions, l’empresa s’ha tancat en banda i ens ha assegurat que, a data de hui, no es preveuen. Els sindicats, per contra, considerem que el decret de reestructuració del sector públic valencià possibilita la transferència de persones i d’unitats productives completes a altres departaments de la Generalitat.

Pel que fa a les prejubilacions, han dit que estan estudiant-ho i que encara no tenen cap proposta concreta. Tot i això ha avançat que les prejubilacions són molt cares. El nombre de treballadors entre 55 i 62 anys en l’empresa és de147 persones.

L’empresa ha descartat altres mesures llevat de possibles compensacions indemnitzatòries a persones amb discapacitat, que no ha concretat.

L’empresa també ha tancat la possibilitat que s’incorpore a les negociacions algun representant de la Generalitat tal i com havíem soll.licitat per tal de reclamar una major capacitat de negociació.

 L’EMPRESA ENS AMAGA IMFORMACIÒ ECONÒMICA

Els treballadors hem denunciat que l’empresa està escamotejant informació econòmica rellevant. D’una banda es nega a donar-nos totes les actes del Consell d’Administració i els corresponents annexos sobre la situació econòmica financera de RTVV. D’altra, els pocs annexos que ens dóna ens els fa arribar després dels debats en els quals els hauríem pogut utilitzar al nostre favor. El millor exemple és que el dia 5 vam tindre una reunió econòmica monogràfica on l’empresa afirmava que RTVV tenia un dèficit de 44 milions d’euros mentre que la documentació del Consell d’Administració que se’ns ha aportat a posteriori parla d’un dèficit zero.

 EL MULTIPLEX: D’OFERIR UN SERVEI PÚBLIC A OFERIR UN SERVEI PRIVAT

 RTVV ha notificat a la Generalitat que està en disposició de tornar-li el múltiplex pel qual emeten el seu senyal Las Provincias i Mediterráneo TV. Esta notificació es produeix després que la setmana passada el Comité d’Empresa demanara explicacions sobre l’ús que estos dos canals fan del nostre multiplex. Els liquidadors ens reconegueren que la fiscalia ha demanat documentació sobre estos contractes, que han sigut denunciats reiteradament pels grups palamentaris de l’oposició a les Corts.

També han informat que l’empresa ha demanat a Las Provincias i Mediterráneo TV els pagaments pendents per este concepte sense que, de moment, s’hagen fet les liquidacions econòmiques estipulades.

REBUTGEM LA INDEMNITZACIÓ PROPOSADA PER L’EMPRESA

Els representants dels treballadors han rebutjat la proposta de l’empresa de pagar indemnitzacions de 24 dies per any treballat durant un màxim de 20 mesos. Esta proposta la considerem escassa i poc desenrotllada. En este sentit hem avançat que difícilment podem considerar adequada una indemnització que estiga per sota del que equivaldria un acomiadament improcedent. Sobretot quan ens costa que l’empresa ja ha reconegut esta indemnització a algun treballador en una demanda recent.

 grupo-rtvv-radiotelevisio-valenciana-680x365El Comité d’Empresa ha criticat que l’oferta es limite a una quantitat econòmica i que no incloga un conjunt de mesures destinades a minorar l’impacte del tancament. Entre les propostes concretes que hem fet es troba la reincorporació de la màxima quantitat de treballadors a la Generalitat. Entre ells les 38 persones de documentació.

 L’EMPRESA ENS AMAGA DOCUMENTACIÓ

Dotze dies després de començar el període de consultes l’empresa continua sense aportar les dades que li hem demanat per tal d’esclarir la situació econòmica de l’empresa i és que, segons ella, este fet cal assumir-lo com un axioma. El cas és que demostrar-ho seria tan senzill com posar damunt al taula l’escrit que, segons el contracte programa, hauria d’haver enviat la direcció de RTVV a la Generalitat manifestant la inviabilitat de l’empresa. Este escrit no s’ha aportat, senzillament perquè no existeix.

La postura dels liquidadors està tan tancada que fins i tot s’han negat a lliurar-nos les actes del Consell d’Administració, unes actes en les quals ens consta que la Directora General informa de la viabilitat de RTVV. Esta posició entenem que equival a amagar informació rellevant a l’hora de constatar si existien pèrdues patrimonials. El que no podem acceptar de cap de les maneres és que a finals d’octubre existiren beneficis i que a penes unes setmanes després existira un dèficit desproporcionat.

 EL MIRACLE DE KPMG: CONVERTIR BENEFICIS EN PÈRDUES

Els liquidadors han passat a la nova empresa despeses que el contracte programa estableix clarament que han de ser pagades per la Generalitat amb l’objectiu d’adjudicar a RTVV SAU pèrdues inexistents. Això fins el punt que apunten pèrdues de més de 40 milions d’euros quan hauríem d’estar parlant de beneficis de vora 5 milions d’euros. Esta contradicció respon a que l’empresa no ha complit el contracte programa i per la pròpia voluntat de tancar l’empresa.

 UNES LLISTES A COMPROVAR

L’empresa ha lliurat la llista de treballadors afectats i la situació en la qual es troben a més d’un avanç dels dies que comptarien a l’hora de calcular les indemnitzacions. Aquesta informació encara no ha pogut ser avaluada per nosaltres, per la qual cosa no podem pronunciar-nos sobre el seu rigor ni si responen realment a la documentació sol.licitada.

RTVV VEN FUM AMB EL NOU PLA DE RECOL.LOCACIÓ EXTERNA PER A DESPRÉS DE L’ERO

RTVV acaba de publicar el plec de condicions per a la contractació de l’empresa que executarà el Pla de Recol·locació Externa que acompanyarà l’ERO extintiu. 

A este pla de recol.locació es preveu que es puguen acollir els 1.615 treballadors que l’empresa pensa tirar al carrer. L’empresa ha començat la casa pel teulat perquè encara no ha començat l’ERO i ningú pot assegurar que no acabe com l’anterior. Els que ja participaren en el Pla de Recol.locació del primer ERO ja saben de sobra que tot és fum de palla. 

 4b220dfd1cceb2a91c2bd1f76bfb8b80És obvi que per nosaltres el millor pla de recol.locació no és altre que el que permeta reobrir una ràdio i una televisió públiques conforme l’equilibri pressupostari que el seu dia vàrem oferir al Consell. Igualment considerem insultant un pla de recol·locació en mig d’un sector audiovisual que el Consell s’ha dedicat  a desfer a base d’impagaments, absència d’una política industrial específica i amiguisme. Entenem que el Pla de Recol·locació, en l’actual conjuntura econòmica, està condemnat al fracàs si no hi ha un projecte global de recuperació del sector audiovisual, tant públic com privat.

El Pla de Recol·locació Externa (PRE)  és un dels requisits d’obligat compliment que l’article 51.1 de l’Estatut dels Treballadors regula en relació als comiats col·lectius que afecten a més de 50 persones.

ELS ACOMIADAMENTS ES FARAN DE FORMA ESCALONADA

El plec de condicions avança que els acomiadaments es produiran de manera escalonada, sense més precisions, si bé la durada del contracte arriba fins al  30 de juny de 2015, amb possibilitat de pròrroga de sis mesos més per “si resultara necessari per la carència de les eixides”. Cada treballador que s’hi apunte  al PRE tindrà atenció per un mínim de 6 mesos.

En este cas, les bases de contractació estipulen l’obligació per part de l’empresa adjudicatària de presentar el PRE al Comité d’Empresa en una sessió que, com a mínim, haurà de durar dos hores. Posteriorment es farà una presentació col·lectiva als treballadors i una tercera, individual, a cadascú dels treballadors que s’hi adherisquen al PRE.

El termini d’adscripció dels treballadors al PRE serà de quinze dies naturals a comptar de l’endemà a la data en què tinga lloc la reunió de presentació del PRE dirigida als treballadors en el cas que el treballador ja haguera sigut acomiadat, o a partir de la Comunicació de l’acomiadament en el cas que este es produïsca després de l’esmentada reunió.

Segons el ple de condicions, el pressupost màxim a la baixa és de 686.375 euros, IVA exclòs, amb un preu de 425 euros/treballador, despeses que aniran a càrrec dels pressupostos autonòmics de 2014 i 2015.

 MOLTA LITERATURA PERÒ DE FORMENT NI UN GRA

Segons la literatura pròpia que recull el ple de condicions, l’empresa adjudicatària s’haura de dedicar “al disseny i implantació de las mesures necessàries per a desenvolupar un model d’atenció als treballadors afectats per l’extinció dels seus contractes, basat en un itinerari individual i personalitzat orientat a la millora de la seua empleabilitat i a la recerca activa d’ocupació o posada en marxa d’una iniciativa empresarial com instrument per afavorir la recol·locació dels treballadors afectats”. La propaganda oficial ven esta iniciativa garantint que durant 6 mesos els treballadors rebran orientació professional i formació a través de tallers i seminaris. Entre les alternatives personalitzades que s’hi ofereixen hi ha l’autoocupació; la recol·locació per tercers i formació i reciclatge.

Les empreses interessades podran presentar les seues propostes fins les 14h del 18 de febrer i 7 dies després es procedirà a l’obertura dels primer sobre.

El termini màxim per efectuar l’adjudicació serà d’un mes a comptar des de l’apertura de l’últim sobre de les propostes.

Durant el període que estiga en marxa el PRE hi haurà una comissió de seguiment, que estarà formada per l’empresa adjudicatària, els liquidadors de RTVV SAU i els representants dels treballadors.

Si vols llegir tot el plec de condicions només has de fer un clic.

NOSALTRES ESTEM VIUS.LA PREGUNTA ÉS SI L’EMPRESA HA APRÉS LA LLIÇÓ

Després d’haver socarrat les relacions amb els despatxos de Price Waterhouse, Garrigues i Broseta, el Consell ha decidit confiar a KPMG els treballs d’assessoria en la negociació de l’ERO de RTVV. Una vegada més, els representants dels treballadors ens hem assabentat per la premsa.

Amb la contractació de KPMG comença el camí del segon ERO i l’empresa haurà de decidir si segueix el mateix camí que en l’anterior o si ha aprés la lliçò. Ara ja sap on porten els EROs quan no se saben negociar.

Els treballadors que han intentat tirar al carrer gaudim de bona salut. Estem vius i anem a demostrar-ho dins i fora de la mesa de negociació.

1221994429223_fAIXÍ COMENÇA LA NEGOCIACIÓ

A partir d’ara queda esperar que la direcció de RTVV, en mans dels tres liquidadors nomenats pel Consell, comunique formalment al Comité d’Empresa la intenció d’iniciar el procediment de comiat col·lectiu. A partir d’eixa data s’obrirà un primer termini de 7 dies perquè el Comité nomene la seua comissió negociadora, que tindrà un nombre màxim de 13 membres. Serà transcorreguda eixa primera setmana quan es posarà el comptador a zero i començaran a comptar els 30 dies naturals que, com a màxim, pot abastar el període de consultes.

EL QUE VOLEM NEGOCIAR

És important remarcar que legalment no existeix un ERO d’extinció específic. Això significa, i així volem fer-li-ho entendre a l’empresa, que els objectius i abast de la negociació són els que marca la normativa. Segons la reforma laboral publicada el passat mes d’agost “La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad”. Amb eixe, i no amb cap altre ànim, acudim a la negociació

La comunicació als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral haurà d’anar acompanyada d’una memòria explicativa de les causes de l’acomiadament i de la documentació comptable i fiscal i els corresponents informes tècnics.

L’EMPRESA TRIA: NEGOCIAR, O CAMINAR CAP A UN TERCER ERO

Vista la llei , sembla que la forma més senzilla d’executar l’ERO és arribar a un acord amb els sindicats.

El Consell i KPGM també poden optar per la via contrària: inventar causes sobre la necessitat d’un ERO extintiu, amagar informació als treballadors, donar aparença de negociació quan s’està en posicions immobilistes, vulnerar algun que altre dret fonamental i, fins i tot, jugar a la falsedat documental. Total, ja hi ha una sentència que relata tots estos fets i el Consell, després d’empassar-se-la, va optar pel tancament patronal.

Als negociadors de KPGM els esperem sabent que tenim la raó d’una primera sentència, el suport de la societat (fins i tot dels votants del PP) i la convicció que era més rendible social i econòmicament negociar un ERO per redimensionar que un ERO d’extinció.

I UNA VEGADA ACABADES LES VACANCES, A TREBALLAR

Hui finalitzen les vacances d’un bon nombre de treballadors de RTVV. Segons el correu corporatiu que vau rebre el 28 de novembre, a partir d’ara passareu a estar de permís retribuït. Des d’Intersindical ja hem advertit que qüestionem tant les formes com el contingut d’esta decisió empresarial.

megafonoVos recordem que el correu que heu rebut no està degudament formalitzat, ja que no està signat per cap persona en concret, sinò amb un genèric “Consell Liquidador”. Hi ha dubtes fonamentats sobre si els tres liquidadors tenien els poders accionarials en el moment en què van ordenar l’enviament del correu i també sobre les seues atribucions.

Si penseu acudir als tribunals en el futur, cosa més que lògica donada la falta de respecte a la llei que caracteritza la gestió de RTVV, cal que, com a mínim, doneu passos per a salvaguardar els vostres drets. Per tant, vos proposem que feu dos accions el pròxim dilluns 30 de desembre, data en què vos tocaria reincorporar-vos al vostre lloc de treball:

1er : Presenteu-vos al vostre lloc de treball per deixar constància del dret que teniu a ocupar el vostre lloc de treball efectiu. Si, com és previsible, els serveis de seguretat vos posen traves , constatarem que estem davant una nova irregularitat. Per tant passarem a la següent acció.

2on.- Cal evidenciar que la direcció de RTVV ens ha impedit accedir al nostre lloc de treball. Per a fer-ho vos proposem deixar constància per escrit que no se vos ha informat de forma oficial, és a dir escrita, segellada i signada , de la suposada situació de permís retribuït. Per donar este pas vos adjuntem un model d’escrit per a passar pel registre que hi ha al Centre de Formació del CPP de Burjassot.

Mai 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: