RTVV SEGONS LA S. DE COMPTES: ARBITRARIETAT, EMPASTRE, IMPROVISACIÓ, INCOMPETÈNCIA

El TSJ s’ha encarregat de declarar nul l’ERO de RTVV. Ara, l’informe de la Sindicatura de Comptes que hui s’ha fet públic s’ha encarregat de demostrar que les irregularitats van començar ja en l’adjudicació del servei d’assessorament jurídic a Garrigues. Entre elles, el reiterat incompliment del Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSCP). És a dir, que la contractació de l’assessorament jurídic per preparar, negociar i executar l’ERO va començar botant-se la llei. Es pot demanar més?.

LA CONTRACTACIÓ DE L’ERO ES VA FER SENSE CONCRETAR ELS OBJECTIUS NI JUSTIFICAR EL COST…

images (2) Segons la Sindicatura, en la documentació preparatòria dels expedients no es deixa constància de la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat ni la idoneïtat del seu objecte. Tampoc es justifica l’adequació del preu i el procediment per a adjudicar el contracte.

 … I TAMPOC ESTÀ CLAR QUE LA DE GARRIGUES FORA LA MILLOR OFERTA ECONÒMICA

La Sindicatura també qüestiona la contractació de Garrigues. Segons afirma, els plecs de condicions no van definir ni concretar els aspectes que havien de considerar i avaluar el comitè d’experts per ponderar la metodologia de treball i les prestacions complementàries de les ofertes presentades. I la Sindicatura conclou que “L’informe de valoració de l’oferta tècnica emès pel comitè d’experts assigna unes puntuacions a les ofertes finalment admeses en el procediment que no es troben prou motivades. Aquesta valoració ha sigut determinant per a adjudicar el contracte, tenint en compte el que hem indicat adés quant a la fórmula usada per a valorar el preu. Per tant, en l’expedient no ha quedat suficientment acreditat que el contracte haja sigut adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa”.

La mateixa tramitació també presenta, segons l’informe, rastres d’irregularitat: “L’expedient no conté la resolució amb els motius de l’òrgan de contractació d’aprovació de l’expedient i d’obertura del procediment de contractació” o “La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de s’ha efectuat fora del termini” establit per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

 L’ERO: UNA IMPROVISACIÓ SENSE AVALUAR LES CONSEQÜÈNCIES

SalvapantallasL’informe de la Sindicatura retrata que les despeses de personal es van incrementar en un 33% en 2012 degut al registre comptable de les indemnitzacions de l’ERO, fixades en 34.4 milions d’euros. I de cara a les repercussions de l’ERO d’extinció pròxim a executar reconeix que “no hi ha elements objectius suficients que permeten efectuar una estimació raonable de l’efecte que podrien tenir sobre els comptes anuals del Grup RTVV a 31 de desembre de 2012 les conseqüències derivades de les mesures previstes en la dita Llei.”

 RTVV ES DESENTEN DEL PLUS CONVENI I DELS ERRORS EN LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

La Sindicatura també retrau l’actuació de la Direcció de RTVV en dos capítols clau, Plus Conveni i Cotitzacions a la Seguretat Social. Després que l’Audiència declarés contrari a dret el descompte del Plus Conveni abonat durant 2011 i ordenara el seu reintegrament, RTVV no ha comptabilitzat els passius que es poden derivar del compliment de la resolució judicial i tampoc informa en la corresponent Memòria.

Sobre el càlcul incorrecte de les cotitzacions a la Seguretat Social des de 2011, per una reducció incorrecta de la base de cotització, la Sindicatura també retrau que RTVV no ha comptabilitzat els passius que se’n deriven de la contingència. I, fruït de la revisió feta en este camp, la Sindicatura trau a la llum tot un seguit de desficacis administratius: “en un 10% no figura el NIF del treballador, en un 24% no consta la titulació requerida per a ocupar el lloc i en un 95% la situació familiar no està actualitzada”.

 UNA POLÍTICA DE PERSONAL ARBITRÀRIA

Pel que fa a la política de personal de RTVV, l’informe reprodueix antics vicis contractuals (no s’han utilitzat bosses de treball per a les contractacions efectuades i aquestes no han estat motivades amb informes previs) i clares mostres d’amiguisme i enxufisme ( el personal directiu i el personal extra plantilla (3 %) no cessen dels seus càrrecs de forma automàtica en cessar el Director General)

 CONTRACTACIÓ DE PROGRAMES SENSE CONTROL…

Un any més, el Síndic detecta nombroses irregularitats en la contractació de programes i serveis prestats per proveïdors a RTVV. Els més greus es concentren a l’apartat de programes, on l’informe és molt dur respecte a la comissió encarregada de la contractació.

“La composició de la Comissió de programes i la formalització de les actes no s’ajusten al que preceptua la instrucció 10/2011. N’hem observat les deficiències següents: el president de la Comissió (el secretari general de RTVV) no signa les actes i no fan referència de les persones que hi han intervingut ni expressen els punts principals de la deliberació i el resultat de la votació; tampoc no les aprova l’òrgan competent. Aquestes deficiències poden fer-se extensives a les compres d’alienes i de drets d’antena“.

… I GASTOS SENSE JUSTIFICACIÓ

400px-Triangle_de_les_Bermudes.svg En l’informe s’analitzen quatre programes emesos per TVV, L’Alqueria Blanca, El poble del costat, El collar de la reina i Mars i oceans. En tots quatre, elegits aleatòriament, es detecten irregularitats diverses. Els més greus són la manca de justificació de despeses, d’aportació de documentació i incompliment dels terminis de producció o lliurament dels treballs. El Síndic detecta que la majoria de les incorreccions comporta pèrdues econòmiques o de drets per a RTVV, que l’empresa deixa passar relaxadament.

Tampoc no es troba justificació per part de la Sindicatura al contracte formalitzat entre RTVV i el València Bàsquet per valor de 23.000 euros més IVA per a l’emissió de diversos partits de l’Eurocopa i dos amistosos. Segons el Síndic, el contracte “pateix les deficiències… pel que fa a la preceptiva i prèvia elaboració d’un informe de necessitat de la despesa,… l’elaboració del document de control pressupostari i la supervisió i control de l’adequada execució del contracte”.

 CAPÍTOL FINANCER: UN EMPASTRE A L’ALTURA D’UNS INCOMPETENTS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA En la radiografia financera que fa la Sindicatura de Comptes hi ha ocultacions flagrants, a més de les referides al Plus Conveni i a les cotitzacions a la Seguretat Social. Així, RTVV ni comptabilitza ni estima l’import dels interessos de demora, ni preveu comptablement les conseqüències de la dissolució i liquidació de RTVV SAU. A més, en 2012, amb 169 milions, s’han superat els paràmetres legals de morositat. Com en exercicis anteriors, els expedients de despesa no contenen memòria explicativa sobre naturalesa, extensió de necessitats a cobrir, idoneïtat i adequació al preu.

Un any més l’informe fixa el patrimoni net negatiu per a tot el grup RTVV i ho fa en 1.039 milions d’euros, situant TVV i RAV en escenari de dissolució. La causa, l’herència Zaplana: “aquest desequilibri patrimonial es va iniciar en l’exercici de 2000 com a conseqüència del canvi del model de finançament i de la insuficiència dels ingressos ordinaris per a cobrir les creixents despeses corrents del Grup RTVV”.

I dins de tot el procés de creació de la nova RTVV SAU i la consegüent operació de reequilibri patrimonial, es qüestiona l’aportació no dinerària de la Generalitat a RTVV amb la cessió del CPP de Burjassot, valorat en 32 milions d’euros. Diu la Sindicatura que “la desafectació dels referits béns no s’ajusta al que preveu l’article 29.1 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en relació amb la seua necessitat per a prestar el servei públic de radiotelevisió”

La Sindicatura de Comptes suspén la gestió de Jaraba i Prefaci

La Sindicatura de Comptes presenta López Jaraba i Juan Prefaci com uns mals gestors. La lectura del seu informe anual resulta especialment indignant per als treballadors i treballadores de RTVV que, des de fa temps, estem patint la seua incompetència en les nostres nòmines. L’últim episodi l’hem viscut amb l’arbitrària pretensió de privar-nos d’un 8 per cent de la nòmina i reclamar-nos l’import del Plus Conveni que hem cobrat els últims 12 mesos. Ací teniu algunes de les perles que els dedica la Sindicatura als nostres gestors exemplars.

 SERÀ PER DINERS?

 RTVV té pendent cobrar 901.000 euros de dos televisions locals a les quals prestava serveis relacionats amb l’emissió digital. En un dels casos ha renunciat a cobrar i ha optat per compensar-ho amb futures insercions publicitàries. El contracte pel qual s’ha regulat esta relació s’ha fet tard, amb efectes retroactius, de vigència indeterminada i, com subratlla la Sindicatura de Comptes, “sense acreditar la necessitat del mateix ni atenent als principis de publicitat i concurrència”. Ens preguntem quantes emissions serien necessàries per compensar el deute –ja que les tarifes publicitàries de les televisions locals són irrisòries- i amb quina rendibilitat (impacte en audiència) per a RTVV. No estarem davant una condonació encoberta del deute?

A QUALSEVOL COSA LI DIUEN NEGOCI

RTVV actua generosament amb una productora que li devia 1,7 milions d’euros. En lloc de procedir a cobrar-li l’esmentada quantitat li concedeix un nou programa per eixe import. El síndic diu que el programa no s’ha emés, que no hi ha cap expedient que ho justifique i que el nou contracte s’ha fet al marge de la normativa de TVV.

 L’ESCALECTRIC DE CAMPS

 El síndic reitera un any més que “l’adquisició dels drets d’esdeveniments esportius hauria d’estar precedida d’un anàlisi rigorós dels preus” a més de valorar “els possibles ingressos a obtindré per la seua emissió o venda”. En este cas continuen sent escandalosos els 4,4 milions d’euros que s’han pagat en 2010 pels drets del campionat de Fòrmula 1, amb una audiència i quotes de pantalla sempre molt inferiors a les de La Sexta, cadena propietària dels drets d’emissió. Quan acabe la concessió RTVV haurà pagat 22 milions més IVA.

El síndic també revisa a fons el contracte pel qual TVV ha pagat 631.000 euros pel subministrament d’una unitat mòbil per a retransmetre la Fòrmula 1 i alerta que eixa xifra encara s’ha incrementat en 200.000 euros més en concepte de viatges del personal de l’empresa adjudicatària, tot i que en el plec de condicions no figurava eixa possibilitat. També qüestiona que este contracte s’haja adjudicat sense publicitat i que s’haja estipulat per un temps d’un any prorrogable a tres més, tot i que el plec de condicions no contemplava la possibilitat de pròrroga.

 NO HAN ADJUDICAT BÉ NI L’INFORME PRICEWATERHOUSE

 La Sindicatura posa pegues a com s’han fet dos dels contractes més volguts de Jaraba i Prefaci: l’informe Price-Waterhouse per a redefinir el model organitzatiu i de gestió de TVV i RAV (adjudicat per 180.000 euros) i el contracte per assessorar en la posada en marxa de la plataforma multimèdia (adjudicat per 190.000). La Sindicatura critica que, a l’hora d’adjudicar, el preu haja tingut una ponderació del 40% quan “seria aconsellable que la ponderació de l’oferta econòmica fora, al menys, del 50%”. També diu que “no hi ha constància que la valoració tècnica s’haja fet separadament i amb anterioritat a l’apertura de les ofertes econòmiques” ni que es justifique la idoneïtat del contracte.

 NO PAGAR IX CAR

La Sindicatura xifra en 82,9 milions d’euros la quantitat que RTVV deu als proveïdors (des de manteniment informàtic fins a productores passant per tots els conceptes imaginables) superant la xifra que marca la llei que regula les mesures contra la morositat. Però el síndic va més enllà i adverteix que , a l’hora de fer els pressupostos, RTVV no comptabilitza els interessos que hauria de pagar per les operacions pendents de pagament que incorren en mora. I li recorda als gestors de RTVV que en 2011 dos reclamacions judicials interposades per dos proveïdors li han costat a RTVV “400.000 euros en concepte d’interessos vençuts com a conseqüència de l’impagament del deute en els terminis legals”.

Juliol 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« febr.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: